Monday, June 25, 2007

Ang Biro na hindi nakakatawa T_T

Mahirap mag-biro basta-basta lalo na kung ang biro ay parang may laman pag-dating sa sinasabihan

Nakakasakit hindi man lang sinasadya ang dulot nito’y minsan ay nakaka-hilong pag-alinlangan

Kanina pa ako nagiisip kung anong magandang kanta ihambing sa nararamdaman ko ngayon, pero wala akong makita kaya dito ko nalang binobuhos sa blog na eto.

kaya isang paalala kanino man, maingat sa mga biro inyong bibitawan, dahil baka hindi kasiyahan ang dulot kundi ay kalungkutan.

Made Poems:
Day Shift adjustment
Day Shift adjustment Transformation =========> 50%
Day Shift adjustment Transformation =========> 100%
So Much to say but never took the time
Ang Malungkot na Tula (The Lonely Poem)
Don't give up

Related Posts:
So Nice Push Lost in Emotions
Itanong mo (raw) kay Jemme
My Questinos has been answered in "Itanong mo kay Jemme"
Unreturned love -should you walk away?
If you look into my eyes
will you see my love for you?
If you look at my lips
will you know it's meant for you?

Everything happens for reasons...
Every moment has its own seasons...

The right time will come,
we will be together for eternity,
The right moment will come
our bond shall be filled with God's Blessings and Security.

© Aice Nice Poems